algemene leverings voorwaarden                                                             ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 

                                                                          A.R.S. ELOPTA  B.V.


1.  Algemeen.

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van A.R.S. ELOPTA B.V. aangaande overeenkomsten in het vervolg genoemd ELOPTA.

1.2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend worden afgeweken indien dit  uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk  schriftelijk door Elopta is ingestemd.

1.5. De internetsite van Elopta richt zich op de Nederlandse markt en het buitenland.

1.6. Onder koper wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite en winkel dan wel elke natuurlijke rechtspersoon die met Elopta in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7. Elopta behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8. Door het gebruik van de internetsite van Elopta en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9. Elopta is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.

2.  Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

2.1. Bepaalde artikelen zoals headsets en oortjes, kunnen niet retour worden genomen uit hygiënische overwegingen.

2.2. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Elopta is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.3. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 

2.4. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 

2.5. Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.2 wordt geacht te zijn gedaan in zin van de volgende omstandigheden:
- de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen.
- een offerte door de koper is getekend en door Elopta is ontvangen ingeval door Elopta een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
De potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (bestelformulier) aan Elopta via de elektronische weg is verzonden en door Elopta is ontvangen.

2.6. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mail adres.

2.7. De koper en Elopta komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.5 en 2.6 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden  van Elopta gelden voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.8. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Elopta garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen en/of ontbinding. 

3.  Prijzen.

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusieve omzetbelasting tenzij anders aangegeven.

3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een advertentie of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.3. De koper is de prijs verschuldigd die Elopta in haar bevestiging conform artikel 2.6 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave. Zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Elopta worden gecorrigeerd.

3.4. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld of wordt in de winkel kenbaar gemaakt. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper vooraf gecommuniceerd.

3.5. Elopta kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdrage te heffen op sommige van haar producten, bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite of op andere wijze kenbaar worden gemaakt.

4. Betaling.

4.1. Bij betaling via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
- Vooruitbetaling.
- Ophalen in de winkel. 
Elopta kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via de winkel van Elopta.

4.2. Van de overige betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden,
waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van de potentiële koper, alsook autorisatie, is voldaan.

4.3. In geval van door Elopta een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijnen de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.4. Bij niet of niet-tijdige betaling door de koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der complete voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.5. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Elopta als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betaling)verplichtingen heeft moeten maken.

4.6. In geval van niet-tijdige betaling is Elopta bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5.  Levering en leveringstijd. 

5.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Elopta ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Elopta kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of via haar winkel of op andere wijze (fax) schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie  heeft slechts een indicatief karakter.

5.2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

5.3. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5.5. De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging Elopta.

5.6. Elopta is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

6.  Transport / Risico. 

6.1. Indien en voor zover Elopta het transport, verzending, verpakking, laden en lossen op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door wederpartij aan Elopta is verstrekt, door Elopta bepaald.

6.2. Eventuele specifieke wensen van wederpartij inzake het transport/verzending, worden slechts uitgevoerd, indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

7.  Onderzoek, reclames. 

7.1. Wederpartij is gehouden het opgeleverde werk c.q. het geleverde op het moment van levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het uitgevoerde werk c.q.  het geleverde overeenstemmen met het geen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gesteld worden. Bij levering dient wederpartij eventuele zichtbare gebreken aan de verpakking of aan de zaken op de pakbon aan te tekenen, bij gebreke waarvan deugdelijk is geleverd.

7.2. De opneming c.q. het onderzoek vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Elopta en/of haar transporteur en strekt ertoe te constateren of Elopta aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

7.3. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Elopta te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 2 weken na (op)levering schriftelijk te worden gemeld.

7.4. Elopta dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

7.5.Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Elopta juist zijn, zal Elopta de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen c.q. het geleverde vervangen.
Wederpartij blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken.

7.6. Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien wederpartij het door Elopta uitgevoerde of geleverde in gebruik heeft genomen, wordt het werk geacht deugdelijk te zijn geleverd.

7.7. Indien een zaak met instemming van Elopta door wederpartij wordt geretourneerd, is altijd een aankoopbon of factuur noodzakelijk. Elopta is gerechtigd 15% van de verkoopprijs bij wederpartij in rekening te brengen. Retourzendingen dienen franco te geschieden in originele verpakking.

7.8. De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
- afwijking in kleur en maat van minder dan 10%.
- de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten.
- reclames over zichtbare schade of vermissing nadat wederpartij voor correcte aflevering bij de transporteur of Elopta heeft getekend.
- reclames over verkeerde bestellingen door de wederpartij en retourzendingen, waarvoor Elopta niet aansprakelijk is.

7.9. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of levering niet meer mogelijk of zinvol is, zal Elopta slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende onder “Aansprakelijkheid” bepaalde.

8.  Eigendomsvoorbehoud / retentierecht.

8.1. Alle door Elopta geleverde materialen en andere zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van Elopta totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met Elopta gesloten overeenkomsten is nagekomen.

8.2. Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3. Voor het geval dat Elopta zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Elopta of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Elopta zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

8.4. Elopta heeft recht van retentie zolang:
- de wederpartij de kosten van de werkzaamheden niet of niet geheel heeft voldaan.
- de wederpartij kosten van eerdere werkzaamheden niet of niet geheel heeft voldaan.
- de wederpartij andere vorderingen niet of niet geheel heeft voldaan.

Elopta zal eerst tot levering overgaan wanneer wederpartij alle vorderingen aan Elopta heeft voldaan of nadat voldoende zekerheid heeft gesteld.

9.  Garantie.

9.1. Op alle door Elopta geleverde zaken is enkel van toepassing de daarop door of namens de fabrikant gegeven garantie(s). Elopta treedt terzake van deze garantie(s) uitsluitend op als tussenpersoon. Indien Elopta uitgebreidere garantie dan voormeld omschreven verstrekt, dient dat schriftelijk, door beide partijen ondertekend te zijn geschied.

9.2. Op door Elopta verrichte reparaties verstrekt Elopta gedurende 1 maand garantie na datum van voltooiing der reparatie onder voorwaarde dat de wederpartij terstond, uiterlijk binnen 2 dagen na het constateren van de onvolkomenheid Elopta daarvan in kennis stelt en Elopta onmiddellijk in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen.

9.3. Alle voormelde garantieverplichtingen vervallen indien defecten aan de geleverde zaak c.q. onvolkomenheden in de verrichte reparatie optreden ten gevolge van zonder toestemming van de zijde van Elopta aangebrachte wijzigingen aan zaak, onoordeelkundig gebruik, onjuiste handelingen, onvoldoende of verkeerd onderhoud of overbelasting. Tevens vervallen de voormelde garantieverplichtingen indien zonder schriftelijke toestemming van de zijde van Elopta door derden werkzaamheden zijn verricht aan het door Elopta geleverde of werkzaamheden zijn verricht die in verband gebracht kunnen worden met de door Elopta verrichte reparatie, daaronder niet begrepen werkzaamheden volgende uit absolute noodzakelijkheid tot onmiddellijk herstel dat dient te worden aangetoond aan de hand van door de betrokken reparateur te verstrekken gegevens.

9.4. Wederpartij dient schriftelijk een beroep te doen op de overeengekomen garantie door overlegging van de aankoopbon.

9.5. De garantie vervalt bij doorverkoop aan afnemers buiten de EU.

9.6. Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

 10.  Risico-overgang.

10.1. Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde zaken gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

10.2. De ter reparatie aan Elopta door wederpartij geleverde zaken blijven voor risico van de wederpartij, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie zijdens Elopta en niet in redelijkheid van de wederpartij verlangd kan worden dat hij de geleverde zaken voor het bovenstaande risico verzekerd.

11.  Incassokosten.

11.1 Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoende buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassokosten wordt geadviseerd met een minimum van EU. 350,00.


11.2. Indien Elopta hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

12.  Opschorting en ontbinding.

12.1. Elopta is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien :
- wederpartij de verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de overeenkomst Elopta ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.
-wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

12.2. Voorts is Elopta bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in de redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Elopta op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Elopta de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4. Elopta behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

13.  Annulering.

13.1. Indien wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van gebruiker op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

13.2. Indien wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door gebruiker aangeschafte zaken, al dan niet be- of verwerkt, is wederpartij gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan gebruiker te voldoen.

13.3. Annulering dient schriftelijk (bij fax of e-mail) te geschieden.

14.  Aansprakelijkheid.

14.1. Indien door Elopta geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Elopta jegens wederpartij beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie”is geregeld.

14.2. Onverminderd de aansprakelijkheid krachtens de overeenkomst of de wet, is Elopta aansprakelijk voor schade aan het werk tijdend de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Elopta in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

14.3. Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven wekwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzing.

14.4. Indien zaken, die wederpartij ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mocht hebben, is wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

14.5. Wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

14.6. Indien Elopta aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Elopta te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.7. Elopta is nimmer aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid en de gevolgen die daaruit voortvloeien van de bij wet verboden stoffen op of in de geleverde zaken, waarvan Elopta op moment van levering niet op de hoogte was of op de hoogte kon zijn.14.8. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Elopta nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Elopta bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Elopta steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt.

14.9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Elopta aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Elopta toegerekend kan worden.
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming, of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.10.
Elopta is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.11. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Elopta of zijn ondergeschikten.

15.  Overmacht.

15.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurispondentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Elopta geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Elopta niet in staat is zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk, dan wel tijdig, na te komen. Werkstaking in het bedrijf van Elopta, ziekte van haar personeel, diefstal, brand, verkeersbelemmering, exportbelemmering, stroom- en computerstoringen en stagnatie in de levering van materialen door toeleveranciers worden daaronder inbegrepen.

15.3. Elopta heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Elopta zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.5. Voor zoveel Elopta ten tijde van het intreden van inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Elopta gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijke na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

16. Intellectuele eigendom en auteursrecten.

16.1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Elopta zich de rechten en bevoegdheden voor die Elopta toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht.

16.2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Elopta tot stand gebrachte brochures, ontwerpen, berekeningen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, prijslijsten, stalen en modellen, blijven eigendom van Elopta, ongeacht of deze aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze mogen niet door wederpartij zonder voorafgaande toestemming van Elopta worden verveelvoudigd, verkocht, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

17.  Geheimhouding.

17.1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit aard van de informatie.


17.2. Indien Elopta op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door wet bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Elopta zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkemd of toegestaan recht van verschoning, is Elopta niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

18.  Emballage.

18.1. Indien Elopta voor emballage zorg draagt dient wederpartij binnen 30 dagen na levering de emballage leeg, gereinigd en onbeschadigd te retourneren

18.2. Alle kosten van herstel, vervanging en reiniging worden volledig bij wederpartij in rekening gebracht.

18.3. Voor elke week dat wederpartij de emballage te laat retouneert, brengt Elopta bij wederpartij een bedrag van
 EU 25,00 in rekening.

18.4. Partijen kunnen ook overeenkomen dat wederpartij een statiegeld van EU 50,00 op de emballage toekomt. Het statiegeld wordt bij levering in rekening gebracht. Nadat Elopta heeft vastgesteld dat tijdig is geretourneerd en dat de geretourneerde emballage geen gebreken vertoont, ontvangt wederpartij een creditnota van Elopta. Wederpartij is niet toegestaan het statiegeld te verrekenen met openstaande facturen.

19.  Vertalingen van deze voorwaarden.

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.
Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

20.  Geschillen.

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Elopta is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Elopta het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbritage.

21.  Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Elopta en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

22.  Vindplaats van voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam en Omstreken
Onder nummer 33281046